Regulamin serwisu SwiftLAB.PL

 • Słownik pojęć i definicje::
  • • Serwis / Platforma szkoleniowa: Strona internetowa pod adresem www.swiftlab.pl, na której świadczone są E-usługi przez firmę EDUCATIVO Martyna Niziołek.
  • • Administrator: firma EDUCATIVO Martyna Niziołek zarządzająca i świadcząca E-usługi w ramach Serwisu www.swiftlab.pl.
  • • Użytkownik / Klient: osoba lub podmiot składający oświadczenie woli oraz dobrowolnie korzystający z E-usług w ramach Serwisu, podający dane osobowe oraz godzący się na przetwarzanie tych danych w celu zapewnienia świadczenia E-usług przez Serwis.
  • • E-usługa: należy przez to rozumieć dostęp Użytkownika do opłaconego kursu on-line na określony horyzont czasowy. Dostęp do E-usługi odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
  • • Zamówienie: Złożenie oświadczenia woli przez Użytkownika na zawarcie umowy o świadczenie E-usługi oferowanej przez Administratora. Za skuteczne złożenie zamówienia uznaje się wypełnienie formularza zakupu na stronie www.swiftlab.pl oraz uregulowanie płatności w pełnej kwocie.
  • • Voucher: należy przez to rozumieć kod przydzielający dostęp do E-usługi.


  Korzystanie z usług
  • 1. Warunkiem korzystania z Serwisu i każdorazowego korzystania z Usług jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz Polityki Prywatności, która skutkuje zobowiązaniem Użytkownika do jego przestrzegania. Regulamin obowiązuje wszystkich klientów, osoby odwiedzające Serwis oraz subskrybentów darmowych oraz płatnych usług elektronicznych należących do EDUCATIVO.
  • 2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest skuteczne złożenie zamówienia przez Użytkownika za pomocą formularza udostępnionego w Serwisie, na stronie: www.SwiftLAB.pl.
  • 3. Skuteczne złożenie zamówienia oznacza finalizację płatności realizowaną przez serwis Transferuj.pl.
  • 4. Dostęp do zakupionych w Serwisie usług realizowany będzie poprzez stronę www.udemy.pl.
  • 5. W celu uzyskania dostępu do usługi, Użytkownik powinien zrealizować poniższe kroki:
   • a. Sfinalizować zamówienie.
   • b. Odebrać vouchery przesłane na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu zamówienia.
   • c. Zrealizować vouchery, kody dostępu na stronie www.udemy.pl.
  • 6. Użytkownik zapoznał się ze szczegółowym zakresem szkoleń oraz listą lekcji pod adresem:
  • 7. Złożenie zamówienia wiąże się z akceptacją następujących postanowień przez Użytkownika:
   • a. Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
   • b. Użytkownik przystępuje dobrowolnie do użytkowania Serwisu.
   • c. Dane wskazane w procesie rejestracji są prawdziwe i należą do Użytkownika.
   • d. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Imię i Nazwisko oraz adres e-mail) wskazanych w procesie Zamówienia przez Administratora w celu skutecznego zrealizowania Zamówienia, zgodnie z Polityką Prywatności
Administrator
 • Właścicielem i Administratorem niniejszego serwisu jest firma EDUCATIVO Martyna Niziołek z siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 65. NIP: 5811936324, REGON: 320988966.
Dane osobowe
 • 1. Dane przekazywane przez Użytkownika: Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. Gromadzimy dane podane dobrowolnie przez Użytkownika na potrzeby realizacji zamówienia, utworzenia konta na platformie szkoleniowej Udemy.pl oraz świadczenia usługi.

 • Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Dane osobowe podawane w formularzu zamówienia są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 • 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z dokumentem: Polityka Prywatności.

 • 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych zgodnie z Polityką Prywatności.
Zmiana Regulaminu
 • 1. Administrator może zmieniać regulamin.

 • 2. Zmieniony regulamin zostanie opublikowany w Serwisie w postaci ujednoliconego dokumentu.

 • 3. Administrator zobowiązany jest powiadomić Użytkowników o zmianie regulaminu.

 • 4. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik jest zobowiązany rozwiązać umowę z Administratorem poprzez natychmiastowe usunięcie Konta. Nieusunięcie konta będzie odczytywane jako wyrażenie zgody na aktualnie obowiązujący regulamin.
Postanowienia końcowe
 • 1. Administrator może przesyłać Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, niezapowiedziane wiadomości na temat produktów i usług własnych oraz produktów i usług swoich partnerów, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
 • 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Kontakt
 • 1. Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem.
 • 2. Strony ustalają, że wszelka korespondencja może następować poprzez kanały elektroniczne – email:kontakt@swiftlab.pl lub formularz kontaktowy.